You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Superman: Người Con Cộng Sản

Superman: Red Son (2020)
Episodes: 1/1 Part
25/2/2020 | 952 Views

Mô tả

Bối cảnh phim xảy ra ở một vũ trụ khác khi phi thuyền của Kal-L rơi xuống Liên Xô thay vì Smallville. Không còn là biểu tượng của "Truth, Justice & American Way," Superman trở thành biểu tượng đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và sau là nhà lãnh đạo của Liên bang Xô Viết, và cũng là kẻ thù của Batman, Lex Luthor, Green Lantern & nhiều thế lực khác ở Trái Đất này.

Chi tiết